Bạn đang sử dụng Misa, và bạn mong muốn sử dụng Tableau để phân tích số liệu của phần kinh doanh:
 1. Bao gồm phân tích về doanh thu, Khách hàng, Sản phẩm & Salesman.
 2. Dữ liệu của Misa được cập nhật tự động vào Tableau để các sếp xem (cập nhật theo lịch 6:00 AM, 12:00PM)
 3. Các sếp có thể xem qua Web, hoặc iPad mọi lúc mọi nơi
Doanh thu: được cho thấy qua:
 1. Theo ngày, tháng, quí, năm
 2. Theo các tỉnh thành của Việt Nam
 3. Theo Khách hàng, nhóm khách hàng
 4. Theo sản phẩm, nhóm sản phẩm
 5. Nhân viên bán hàng
Khách hàng: bao gồm
 1. Theo Khách hàng, nhóm khách hàng
 2. Tần suất mua hàng của khách hàng.
 3. Theo các tỉnh thành của Việt Nam
Sản phẩm: bao gồm
 1. Sản phẩm, nhóm sản phẩm
 2. Tỉnh thành của Việt Nam
 3. 20% chiếm 80% doanh số của doanh nghiệp
Nhân viên bán hàng (salesman): bao gồm
 1. Xếp hạng nhân viên kinh doanh
 2. Doanh số theo nhân viên kinh doanh
 3. Số lượng đơn hàng theo nhân viên kinh doanh
Ad-hoc Report – là một truy vấn dữ liệu mà khi triển khai BI bạn nên làm, dùng đề truy vấn các kiểu, đẻ giúp người dùng có thể truy vấn, kiểm tra chéo dữ liệu và giúp cho ngay cả người triển khai dự án kiểm tra dữ liệu trong các issues phát sinh trong quá trình triển khai

MyThemeShop Daily

Sign up for our MyThemeShop Daily newsletter to get the top tech and business news stories delivered to your inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Leave a Reply